Privacybeleid Sezako

Artikel 1. Verenigingsgegevens
A-capella koor Sezako gevestigd te Sevenum
Contactgegevens:    Secretariaat Sezako
p/a Peperstraat 51
5975BT Sevenum
sezako@hotmail.nl
vertegenwoordigd door dhr. S. Adriaanssen (voorzitter) en mw. H. Hoogers (secretaris).

Artikel 2. Persoonsgegevens
Sezako verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en tussenvoegsels;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
Sezako verwerkt persoonsgegevens op basis van jullie toestemming en op basis van de (lidmaatschaps)overeenkomst. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend:
  – Ledenadministratie
  – Contributieheffing
  – uitnodigingen voor bijeenkomsten, waaronder de algemene ledenvergadering
  – communicatiedoeleinden (bv  tussen bestuur/leden/vrijwilligers).
  – Informatieverstrekking (bv over door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals voorstellingen, activiteiten).

Artikel 4. Bewaartermijn
Sezako zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van (maximaal) twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Jullie voor- en achternaam, (e-mail)adres, en lidmaatschapsperiode bewaren wij voor onbepaalde tijd voor ons verenigingsarchief, tenzij jullie aangeven dat ook die gegevens (gedeeltelijk) moeten worden verwijderd.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Sezako zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden
Sezako verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bij derden bijvoorbeeld aan Rabobank in verband met automatische incasso van contributie. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen.  Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, foto, bankrekeningnummer.

Foto’s en/of video’s en/of namen kunnen gepubliceerd worden op onze eigen website of andere social media, met de bedoeling om (activiteiten van) het koor te promoten of ergens de aandacht op te vestigen.

Artikel 6. Beveiliging
Sezako neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de gebruikelijke beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Dat kan via sezako@hotmail.nl Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen
Sezako kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid wordt op de website van  Sezako gepubliceerd: www.sezako.nl
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 september 2018.